Smart City Innovations Institut


O Institutu


Společnost Smart City Innovations Institut, z.ú. (dále jen SCII) vznikla v roce 2016 jako nevládní nezisková organizace.

Zakladatelé ústavu se sdružili v tzv. Cross Industries Alliance podporující rozvoj konceptu SMART CITY/REGION. Tato aliance má za úkol propojovat významné, ale primárně samostatně a vzdáleně od sebe působící průmyslové sféry. Provázání a řízená interakce individuálně silných know – how, generuje nové významné synergické efekty. Subjekt zaměřující svou pozornost na holistický přístup k SMART CITY  (SC) problematice, přináší zcela novou kvalitu poznání, vazeb, akceleraci přístupů a vysokou přidanou hodnotu pro zákazníky SCII. Novým business modelem sdružujeme aktivity průmyslu kreativního (urban planning, media, PR), znalostního (energo, mobilita, ICT) a vzdělávacího.

Kreativní průmysl, jehož významné prvky se nachází v prostoru SC je zastoupen:

 • komunikace/media, Public relations – nezbytný prvek pro budování silné spolupracující platformy odborníků, proaktivní komunikace s občany
 • speciální produktový marketing, odpovídající globálním trendům SC (Smart Talks)
 • architektura a design jako jedna z klíčových oblastí celostních modelů SC – URBAN PLANNING (tzv. hardware SC)
 • vzdělávání s vazbou na certifikované vzdělávací programy
 • spolupráce s VŠ


Znalostní průmysl je reprezentován představiteli:

 • elektro a elektrotechnického průmyslu
 • energetického průmyslu
 • mobility, elektromobility
 • moderních technologií - ICT, IoT


Hlavním cílem organizace je podpora tří os vázajících se na ekosystém SMART CITY. Těmito osami jsou:

Otevřené platformy odborníků, (SCII poskytuje podporu sdružením odborníků, jenž disponují znalostmi, které proaktivně rozvíjejí a prohlubují v SC problematice, včetně otevřené komunikace a sdílení know - how v široké komunitě zájmových skupin, kam strategicky upíráme svou pozornost, protože je považujeme za klíčové a řídící)

Dlouhodobé metodické standardizace různých přístupů (Naše aktivity směřujeme do podpory vrcholné úrovně rozhodovacích procesů, jak politického, tak odborného sektoru, na základě rozvoje dlouhodobě platných metodik a standardů chytrých řešení)

Vývoj specifických produktů z dílny SCII (Vývoj vlastních produktů, a to takových řešení, která přinášejí vysokou přidanou hodnotu municipalitám, dodavatelům a občanům se realizujeme pro úspěšné působení v prostoru „SMART CITIES“)

.Tým


Radim Ševčík, MBA

Radim Ševčík, MBA

CEO / místopředseda správní rady

sekce: vedení institutu, strategická partnerství

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

předseda Správní rady

sekce: transfer globálního know-how, metodika a standardizace (Typologie holistických modelů, Road maps)

RNDr. Libuše Parolková

RNDr. Libuše Parolková

člen správní rady

sekce: ekonomika, marketing a komunikace

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

člen správní rady

sekce: věda, výzkum a spolupráce s VŠ

Produkty


SOUTĚŽ CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST

 • O SOUTĚŽI
  O SOUTĚŽI

  Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních
  projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také pro obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe v souladu s využíváním postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY. Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.
  Od roku 2018 má soutěž i mezinárodní rozměr, v tomto roce  byly hodnoceny přihlášky z Německa a Slovenska.


  Vítězové soutěže 2017, 2018: http://www.soutezchytramesta.cz/#applicant


SMART REGION TOUR

 • O SMART REGION TOUR
  O SMART REGION TOUR

  Cílem projektu je představit koncept SMART REGION samosprávám po celé České republice na základě dobré praxe ze strany krajů, obcí a dodavatelů Smart řešení. SCII se snaží prostřednictvím řízených konferencí/prezentací, zvýšit povědomosti o službách a projektech SMART REGION se zaměřením na klíčové oblasti zájmu regionů a možnosti vícezdrojového financování těchto projektů.

GIS ENERGY

 • O GIS ENERGY
  O GIS ENERGY

  Systém GIS ENERGY je specificky určen k:

  • skenování budov, energetických a technických sítí (letecky, kamerami, ručními scannery – technologie využívané pro aplikace typu „mapy.cz“, „googlemaps“)
  • vytváření 3D/2D modelů/dokumentaci budov
  • analyzování a systematizování dat pro plánování energetických úspor rozsáhlých portfolií budov

   

  Prostřednictvím digitalizace, integrace a komplexní analýzy dat, GIS ENERGY poskytuje:

  • aktuální a přesnou pasportizaci budov (majetkového portfolia)
  • energetické audity budov
  • investiční plány – doporučení k revitalizaci budov (energetické úspory velkého rozsahu)
  • řízené snižování spotřeby energie (energetické úspory operativního provozu a běžné údržby)

MOBILITA a MOBILITA v KLIDU

 • O MOBILITĚ A MOBILITĚ V KLIDU
  O MOBILITĚ A MOBILITĚ V KLIDU

  Základními požadavky/výstupy pro sběr, analýzy, vyhodnocení dat a rozvojové směry pro ekologicky udržitelnou mobilitu na regionu jsou:

  • zdrojové destinace dojíždějících
  • dojezdové vzdálenosti
  • pohyby v centru, průmyslových zónách, obytných zónách a jiných/specifických oblastech
  • využívání parkovacích domů – rezidenti/dojíždějící
  • dojezdové časy
  • veřejná doprava – toky cestujících
  • překročení definovaných hranic/vstupů do zájmových oblastí
  • délka parkování
  • podpora plánování veřejné dopravy
  • servis 24/7
  • libovolná sledovaná cílová destinace
  • libovolné časové období pro sledování

ECOSYSTEMIC URBANISM

Reference


Na vyžádání